Privacy Statement

iAmsterdam

Privacy Statement

Xsaga Festivals B.V.
Xsaga Festivals B.V. gevestigd aan de Danzigerkade 9b in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
www.xsagafestivals.nl
mailadres: info@uitmarkt.nl 

Bezoekadres
Danzigerkade 9b
1013 AP Amsterdam 

Inleiding
Xsaga Festivals B.V. organiseert en produceert evenementen, onder meer in opdracht van Stichting de Uitmarkt. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Xsaga Festivals B.V. verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Als je een van onze websites of apps bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt en/of je evenementen van ons bijwoont, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Xsaga Festivals B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van eventuele andere sites en (online) bronnen die op onze platformen worden genoemd. Wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen met info@uitmarkt.nl

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode etc.Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens?
Xsaga Festivals B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Xsaga Festivals B.V. de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt en dat Xsaga Festivals B.V. verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Xsaga Festivals B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.Xsaga Fesitvals B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om contact met je te kunnen opnemenom de met jou gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren
  • om jou informatie te sturen omtrent je aankoop / donatie
  • om je informatie te sturen omtrent je registratie voor een evenement
  • om je te informeren over nieuwe, voor jou interessante aanbiedingen
  • voor het afhandelen van klachten en complimenten
  • om je gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedragom je op websites van derden specifieke advertenties te tonen.
  • Wij verwerken ook jouw persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn

Delen van persoonsgegevens met derden
Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan derde partijen betrokken bij de organisatie van het evenement – zoals Uitmarkt, deelnemende artiesten en venues (theaters en concertzalen). Ook is het mogelijk dat jouw gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere producten en/of diensten en/of van derden (zoals hieronder genoemd onder ‘gegevens verkregen via derden’). Voor de uitvoering van onze activiteiten maken wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door XSAGA Festivals aan derden verkocht.

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Xsaga Festivals B.V.
Xsaga Festivals B.V. kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Xsaga Festivals B.V.
Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en  Xsaga Festivals B.V. of wanneer  Xsaga Festivals B.V. hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Geen commercieel gebruik
Xsaga Festivals B.V. zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.Met derden die namens Xsaga Festivals B.V. persoonsgegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Xsaga Festivals BV blijft echter altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Xsaga Festivals B.V. zal jouw gegevens niet buiten de EU laten verwerken.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Xsaga Festivals B.V. alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Hierbij hanteert Xsaga Festivals B.V. de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken; in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);in verband met de gerechtvaardigde belangen van Xsaga Festivals B.V., waarbij Xsaga Festivals B.V. erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Xsaga Festivals B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Deze verkrijgen we rechtstreeks van jou en verwerken deze, bijvoorbeeld als je inschrijft voor een (pre) registratie, kaartjes koopt voor een evenement of je inschrijft voor de nieuwsbrief.Daarnaast verkrijgen wij gegevens via cookies, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van onze online diensten of het soort dienst dat je gebruikt. Deze informatie kunnen wij koppelen aan je account op het moment dat je bent ingelogd, je registreert, dan wel een aankoop/donatie doet.Als je je bij een van onze partners aanmeldt voor een dienst of product, zoals bijvoorbeeld een inschrijving voor een nieuwsbrief, dan ontvangen wij van deze partner die betreffende gegevens en mogen wij deze verwerken voor het doel waarvoor jij die gegevens hebt afgegeven. Wanneer je bijvoorbeeld inlogt via een social media partij (bv facebook) op een website of app dan ontvangen wij van de betreffende social media partij je e-mailadres en openbare profielinformatie.

Beveiliging
Xsaga Festivals B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Xsaga Festivals B.V. heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze diensten contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacyrechten?
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, Het recht op toegangHet recht op correctie/rectificatie Het recht op beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragenHet recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevensHet recht om jouw gegevens over te laten dragen Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@uitmarkt.nlJe bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via info@uitmarkt.nl